ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

  img001

  จ่าเอกนิยม  ศรีชะตา

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตัน)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ


img002

นายลือชา   มาตรวรรณา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 pton

นางกัญญา   วงษ์ประการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 img007

 นางกฤติกาจน์  คำเหนือ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 tak

นางสาวสุภัทรา  อัญญโพธิ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 nut

นางสาวณัฐการต์  บุตรชัยงาม

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 


Hits: 13002