ฝ่ายพัฒนาสังคม

 

นางคำกอง   ปามา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


 
นางวราภรณ์  มาศวรรณา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


 

นางลาวัลย์   ฤทธิรัตน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นายอธิภัทร   นามโลมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


 

 

นายเรวัตร  อุดมฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 นางทัศนีย์  ปาปะขี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานธุรการ

Hits: 14203