JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

               

 IMG20200917105153

จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9 โรงเรียนบ้านหัวนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายคม  กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่หน่วยงานราชการ ที่มาออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่มารอรับบริการจากหน่วยงานราชการที่มาออกหน่วยให้บริการ และกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำสินค้าโอทอปไปจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม


                   

                    

                      

 p1cfovodpe248ni0paf12doq0an       วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องกันเกรา โรงแรมราชภัฏร้อยเอ็ดกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

              

Read more: โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด

                      

 p1cq59v8f514vtjaqbdg1pc2do7i             วันที่ 12  ตุลาคม 2561 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครง "การใชัพลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม" ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด โดยมีนายมังกร  ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ 

              

Read more: โครงการ "การใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม"

                  

p1cs37a990lm9g866kq10q1d60c             

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลหนองหลวง ลงนามร่วมมือบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานโดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล

Read more: การลงนามบันทึกความร่วมมือต่อกันเพื่อบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานฯ

                      

 p1ckbo7v4v9m81g84pgdjtu7qc       วันที่ 25  กรกฎาคม  2561 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้รู้ทันภัยออนไลน์ ณ โรงแรม เพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด โดยมีนางจุรีพร  สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ              

Read more: โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้รู้ทันภัยออนไลน์

                  

p1d7vvgghcetr15e7fv7tei1uko5             

               สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการปนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 69 ราย กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลตามบัญชีรายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Read more: สำรวจความพร้อมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาล